Glycogen Deplete Before BIG-BIG-BIG CHEAT DAY!(3)

Glycogen Deplete Before BIG-BIG-BIG CHEAT DAY!(3)

การออกกำลังกายในช่วง Glycogen Deplete ควรจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วย เทคนิค high rep ครับเพราะว่า การฝึกหนักๆrepต่ำๆเช่น4-5rep/set ร่างกายจะใช้พลังงานจาก glycogenน้อยครับ การฝึกใน repที่ผมเห็นว่าเหมาะสมให้ร่างกายใช้ glycogenมากสุดคือช่วง 12-15ครั้ง ด้วยน้ำหนักไม่ต้องหนักมาก และอีกเรื่องที่สำคัญคือ ผมจะฝึก full body เลยครับ เพราะว่า glycogen ที่สะสมตามกล้ามเนื้อส่วนมากก็กระจายไปทั่วร่างกาย ฉะนั้นการฝึกกล้ามเนื้อทุกมัดช่วยให้มันใจว่าเราเอาไกลโคเจนจากกล้ามเนื้อมัดนั้นๆออกมาใช้จริงๆ การคาดิโอก็สำคัญครับ ในช่วงนี้ผมจะคาดิโอแบบ high intensity เท่านั้นเพราะว่าการ cardio แบบช้าๆ low intensity ทำให้ร่างกายใช้glycogenน้อยครับ ผมแนะนำให้วิ่งหรือปั่นจักรยานสปรินหรือพวก circuitไปเลย หนักๆจะดีมาก สำหรับการประยุคเทคนิคนี้แนะนำว่า ให้ลอง ลดหรืองดcarb + ซ้อม full body ด้วย high rep / ยกน้ำหนักปานกลาง + ทำคาดิโอแบบ high intensity สัก […]