ประโยชน์ของการออกกําลังกาย part1

ประโยชน์ของการออกกําลังกาย part1

การออกกําลังกายอย่างเป็นประจํา จะมีผลดังนี้

1อวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทํางานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง อดทนมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมประจ้าว ได้อย่างกระฉับกระเฉง มีภูมิต้านทานสูง สมรรถภาพทางกายดี
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยา”

2น้ําหนักของร่างกายที่เหมาะสม การออกกําลังกายทําให้ได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น จํานวนมาก การออกกําลังกายนาน ๆพลังงานที่สูญเสียไปก็มากเป็นผลให้ไขมันสะสมในร่างกาย ลดน้อยลง และนอกจากนี้สมองที่ควบคุมความรู้สึกอยากอาหารจะปรับตัวในการรับปริมาณอาหารและการใช้พลังงานออกไปอย่างเหมาะสม การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจึงเป็นการควบคุม น้ําหนักของร่างกายโดยให้ปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่ากับปริมาณงานที่ใช้ในแต่ละวัน

3กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เป็นผลให้การสูบฉีดเลือดดีขึ้น โดยมีปริมาณเลือดที่ สูบฉีดแต่ละครั้งมากขึ้น เพื่อนําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม การออกกําลังกาย ในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวและคลายตัว อีกทั้งหลอดเลือดดําจะนําเลือด กลับไปสู่หัวใจได้ดีขึ้นเราจะพบว่าปริมาณเลือดที่สูบฉีดแต่ละครั้งของผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย จะมี ปริมาณเลือดเพียง 15-20 ลิตรต่อนาที ในขณะที่ออกกําลังกายสูงสุดส่วนผู้ที่ฝึกฝนหรือผู้ที่ออกกําลัง สม่ำเสมอ จะมีปริมาณเลือด 35-40 ลิตรต่อนาที ในขณะที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเช่นกัน

4ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ เป็นการเพิ่มปริมาณของ เลือดให้แก่ร่างกายช่วยปรับปรุงให้หลอดเลือดทํางานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพการออกกําลังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากการ ไม่ค่อยออกกําลัง หรือขาดกิจกรรมทางกายได้ 1.5-2.4เท่าในผู้ที่มีสุขภาพดี การออกกําลัง ที่เพียงพอช่วยลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง 25-30% |

5กระดูก กระดูกอ่อน เอ็น และข้อต่อต่าง ๆ แข็งแรงขึ้น คือ เอ็นต่าง ๆ มีความสามารถ ในการยึดและหดตัวได้ดีข้อต่อเคลื่อนไหวได้ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวได้มุมกว้าง มากขึ้นกว่าปกติ กระดูกแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุการออกกําลังช่วยให้เคลื่อนไหว ได้อย่างมั่นคงและช่วยลดความเสี่ยงจากการหกล้ม

6เซลล์กล้ามเนื้อ การสันดาปที่ระดับเซลล์กล้ามเนื้อดีขึ้น ทําให้ไขมันสลายตัวได้อย่าง รวดเร็ว มีการสะสมคาร์โบไฮเดรต(ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อและในตับ) ทําให้สามารถประกอบ กิจกรรมการออกกําลังกายได้เป็นเวลานานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะโดยปกติแล้วไกลโคเจน ในกล้ามเนื้อถูกใช้หมดขณะที่ออกกําลังกาย และระดับน้ําตาลลดลง จะทําให้รู้สึกเมื่อยล้า เพราะไม่สามารถผลิตออกมาให้ทันกับความต้องการได้ ถ้าออกกําลังกายอยู่อย่างสม่ําเสมอ ปริมาณน้ําตาล ในเลือดจะเพียงพอต่อความต้องการ

เพราะการผลิตน้ําตาลในตับเพิ่มขึ้น อีกทั้งน้ําย่อยที่ช่วยในการ เผาผลาญไขมัน จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฮอร์โมนต่าง ๆ จะสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนอกจากนี้การออกกําลังทําให้มีการใช้น้ําตาลเป็นพลังงานโดยตรง ระดับน้ําตาลในเลือด จึงลดลงการออกกําลังจึงเป็นวิธีหนึ่งซึ่งช่วยเสริมการควบคุมเบาหวานให้ได้ผลดี

#ออกกำลัง #สุขภาพ #สุขภาพดี #ดุแลสุขภาพ #ผิวสวย #ฝากขั้นต่ำ50บาท

Share this post